#6085

سید حامد حسینی
سرپرست کل

تشکر از پاسختون.
کدهای کوتاه وردپرس چی هست و در کوجا باید از اون استفاده کنم؟ باید در فانکشن تعریفش کنم؟