پاسخ به : مشکل در خروجی گرفتن از edd

#6662

سید حامد حسینی
سرپرست کل

شما میتونید به دیتابیس برید در قسمت phpmyadmin و از دیتابیس یا جدول مورد نظر خروجی بگیرید و ایمپورت کنید .

بستن